Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany - 2018

Łubniany, dnia 08.03.2018 r.

RG.6233.28.01.2018.KS

 

Zawiadomienie
o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pismem z dnia 05.03.2018 r. ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Łubniany ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W  związku z tym Gmina Łubniany planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany –  w roku 2018” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Łubniany. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym 85% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz 15% z budżetu gminy). Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę/rolnika, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – w roku 2018”.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 08.03.2018 r. do 30.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 1 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Łubnianach lub ze strony internetowej: www.lubniany.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

  1. stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubniany,
  2. data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany kompletnego wniosku.

UWAGA!

Przedsięwzięcie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Łubniany o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Łubniany nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach – pokój nr 1 lub pod numerem tel. 77 42 70 591 – sprawę prowadzi Katarzyna Skowron Insp. ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Urbanek

Zastępca Wójta

PDF  Zawiadomienie O naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany - skan dokumentu (649,70KB)

DOCWniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubniany (37,00KB)
DOCXOświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (15,08KB)
DOCZgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie azbestu - WZÓR (25,00KB)
DOCXOświadczenie o nie prowadzeniu działalności (17,37KB)
DOCXOświadczenie dot. pomocy de minimis (18,21KB)
DOCXOświadczenie o pomocy de minimis PRZEDSIĘBIORCA - ilość (15,78KB)
DOCXOświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie - ilość (16,02KB)
PDFWZÓR dla rolnictwa rybołówstwa (24,65KB)
PDFWZÓR dla przedsiębiorcy (866,12KB)
DOCXOświadczenie dot. przypadku otrzymania pomocy de minimis (13,99KB)
 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png