Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Łubniany, dnia 17 października 2018 r.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, sporządzony w dniu 17 października 2018 r.

 

Projekt uchwały „w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w sposób określony w Uchwale Nr XXXVI/194/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje odbywały się w terminie od 09.10.2018 r.  do 16.10.2018 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany mogły zgłaszać pisemnie opinie lub uwagi do ww. projektu na adres Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres bądź bezpośredno w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro lok 18 – sekretariat Urzędu. W celu uzyskania opinii i uwag od organizacji i w/w podmiotów projekt Programu zamieszczono na stronie internetowej gminy www.lubniany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany – www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. W terminie oznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia czy uwaga do przedłożonego projektu Programu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 17 października 2018 r.

Wójt Gminy Łubniany

/-/ Krystian Baldy

PDF  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych - skan dokumentu

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png