Zagospodarowanie centrum wsi Brynica

brynica_centrum_loga.jpeg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zagospodarowanie centrum wsi Brynica

Operacja mająca na celu odnowę miejscowości Brynica poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: Odnowa centrum miejscowości Brynica poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 14 listopada 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji: „Odnowa centrum miejscowości Brynica poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla której kwota wsparcia wynosić będzie 499 991 zł. Samorząd Województwa Opolskiego przy podpisywaniu umowy reprezentowali Panowie Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa i Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa, natomiast Gminę Łubniany Pani Brygida Cebula – Skarbnik Gminy oraz Pan Krystian Baldy – Wójt Gminy Łubniany.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, zagospodarowanie zieleni i budowę elementów małej architektury (m.in. ławki, donice, pergole). Odnowa centrum wsi Brynica zostanie przeprowadzona w 2019 r.

 


 

Gmina Łubniany realizuje operację typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” pn. „Zagospodarowanie Centrum wsi Brynicy” objętego PROW 2014 – 2020

Tytuł operacji

Zagospodarowanie centrum wsi Brynica

Wartość operacji

Ogółem: 826 537,12 zł
w tym środki z:
Unii Europejskiej EFRROW –  499 991,00 zł
budżetu jednostki samorządu terytorialnego  -  326 546,12 zł

Cele operacji

Odnowa centrum miejscowości Brynica poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej
wraz z infrastrukturą towarzysząca.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez rozbudowę infrastruktury dla ruchu pieszo-rowerowego, oraz ogólne podniesienie walorów estetycznych centrum wsi poprzez montaż dodatkowych ławek, drzew, kwietników, pergoli i lamp oświetleniowych. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gminy na bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją, a także dzięki wykonaniu nowej wiaty przystankowej z panelami słonecznymi na zmniejszenie zużycia prądu.

Efekty operacji

Gmina Łubniany poprzez realizację projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Brynica” polepszyła warunki komunikacyjne pieszych i rowerzystów oraz podniosła walory estetyczne centrum wioski poprzez:

  • budowę chodników,
  • budowę ścieżek pieszo – rowerowych,
  • remont istniejącego placu,
  • zagospodarowanie terenów zielonych,
  • wykonanie obiektów małej architektury (np. ławki, śmietniki),
  • budowę oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Łubniany

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png