Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie

logo_projekt_murow.jpeg

Gmina Murów

w partnerstwie z Gminą Łubniany, Muzeum Wsi Opolskiej,
Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem Miłośników Murowa

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

realizuje
projekt pn. „Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK”
poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego
zespołu dworca kolejowego w Murowie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie
 

Nr umowy

RPOP.05.03.03-16-0003/18-00 z dnia 30.01.2019 r.
 

Wartość projektu

Ogółem: 2 003 336,82 zł
w tym środki z:
Unii Europejskiej: 1 200 000,00 zł
Wkład własny: 803 336,82 zł
 

Okres realizacji

13.02.2018 – 30.09.2020

Partnerzy projektu

Gmina Łubniany
Muzeum Wsi Opolskiej
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Miłośników Murowa
 

Cele projektu

W wyniku projektu, dzięki wspólnym działaniom Lidera Projektu i Partnerów, powstanie ponadlokalne Stobrawskie Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK" (SCPiT), które zostanie udostępnione na cele społeczno-kulturalne, muzealne oraz turystyczne. Misją Centrum będzie propagowanie wiedzy na temat dziedzictwa kultury, jakim jest sam zabytkowy obiekt dawnego dworca oraz wieża ciśnień, a także zgromadzone w nim ekspozycje (lokalne zabytki techniki, opracowane specjalnie dla tego miejsca, ekspozycje tematyczne), jak i propagowanie wiedzy o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Aglomeracji Opolskiej i województwa opolskiego.

 

Planowane efekty

Dzięki uzyskanemu wsparciu projekt wprost zwiększy liczbę osób odwiedzających miejsca dziedzictwa kulturowego i atrakcje turystyczne oraz liczbę osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem. Bez uzyskanego wsparcia środkami zewnętrznymi nie będzie możliwości przywrócenia do użytkowania szczególnie zabytkowej wieży ciśnień, co będzie oznaczać dalszą degradację i podzielenie losu innych niszczejących pozostałości zabudowań kolejowych spotykanych jeszcze na Opolszczyźnie, które szkodzą budowaniu pozytywnego wizerunku regionu i nie przyciągają turystów.
W związku ze wzrostem atrakcyjności turystycznej, dzięki utworzeniu Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki "BORSUK", powstaną dwa nowe miejsca pracy, a dodatkowo pośrednio przyczyni się ono do tworzenia warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności usługowej i handlowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. W efekcie dzięki wykorzystaniu środków RPO WO 2014-2020, projekt wzmocni spójność wewnętrzną obszaru Aglomeracji Opolskiej, jej potencjał kulturowy oraz ekonomiczny.
 

Realizacja projektu 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Murów i 4 partnerów i dotyczy 2 zabytków. Jego zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:

  1. Gmina Murów: remont, przebudowa i organizacja zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie.
  2. Gmina Łubniany: Promocja i informacja multimedialna.
  3. Muzeum Wsi Opolskiej: Przygotowanie do ekspozycji zabytków ruchomych i wyposażenia ekspozycji, jak i przygotowanie ekspozycji tematycznej dot. budownictwa historycznego związanego
    z kolejnictwem na Śląsku Opolskim
  4. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna: Opracowanie i dystrybucja materiałów promujących Stobrawskie Centrum Przyrody i Techniki "BORSUK" oraz atrakcje całego regionu.
  5. Stowarzyszenie Miłośników Murowa: Wyposażenie pomieszczenia stowarzyszenia

Koordynator projektu

Maria Kania
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i promocji Urzędu Gminy w Murowie
e-mail:
tel. 77 4214 034 wew. 106
 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png