Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- art. 122
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 4. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przedmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Łubniany, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Łubniany, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 493,13zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10 510,00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 266,95 zł

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

Załączniki do wniosku:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
 3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego, w przypadku zmiany czasu trwania nauki należy dołączyć kopię aneksu do umowy; w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć umowy o pracę i świadectwo;
 4. Kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
 6. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
 7. Oświadczenie o statusie pracodawcy; 
 8. Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej;
 9. Oświadczenie o poniesionych kosztach;
 10. Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii (tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii);
 11. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
 12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach

ul. Szkolna 1, 46-024 Dąbrówka Łub.

tel. 77 40 20 485


DOCWniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (56,50KB)

DOCXOświadczenie o statusie pracodawcy (15,47KB)

DOCXOświadczenie wspólnika spółki cywilnej (13,99KB)

DOCXOświadczenie o poniesionych kosztach (13,56KB)

DOCXOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii (tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii) (15,79KB)

DOCXOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (14,34KB)

DOCOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (25,50KB)

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (146,26KB)

DOCZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (31,50KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png