Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2020 r.

Łubniany, dnia 20 grudnia 2019 r.

RS.524.1.2019

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2020 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr. XIV/85/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty, wystąpiły:

  1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Młode Orły Luboszyce, ul. Piaskowa 22B, 46-022 Luboszyce, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 20 261,00 zł
  2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 310 000,00 zł
  3. Klub Sportowy SOCCER COLLEGE ŚLĄSK Łubniany, ul. Opolska 1, 46-024 Łubniany, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 103 564,00 zł

2) pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia, wystąpiło:

  1. Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 210 000,00 zł.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 20.12.2019 r.

WÓJT
Paweł Wąsiak

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png