Program współpracy

Roczny program współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi to dokument określający zasady współpracy Gminy z NGO. W programie zostały określone m.in. priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz pozostałe narzędzia współpracy, cele i zadania wzajemnej współpracy.

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji oraz zasady współpracy.

Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi może mieć formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca finansowa odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych wskazanych w programie współpracy i przekazywanie dotacji na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do współpracy pozafinansowej zaliczyć możemy m.in współdziałanie w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,  włączania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działań programowych samorządu, użyczania, wynajmowania lub udostępniania pomieszczeń, będących własnością gminy na działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, informowania o działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na stronie internetowej Gminy, pomocy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

Program uchwalany jest coroczne po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, które mogą przesyłać swoje uwagi do dokumentu.

PDF    Uchwała Nr LX/392/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 30-11-2023 w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 ". (491,08KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png