Aktualności z KRUS

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów
i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin oraz sposób i tryb ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1373
z późn. zm.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa.

W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi
1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15-go dnia następnego  miesiąca od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki, odpowiadającej:

- dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia,

- minimalnemu wynagrodzeniu w przypadku prowadzenia działalności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny dział specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od
1 kwietnia danego roku.

Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy
i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

Wymiar miesięcznej  składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej  można sprawdzić na stronie internetowej :

http://www.krus.gov.pl  w zakładce ubezpieczenia zdrowotne.

***

Kurs e-learningowy dla dzieci-1.jpeg

***

WYPADEK – I CO DALEJ ?

 

KRUS przypomina:

 

1. Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej do najbliższej Placówki Terenowej Kasy lub Oddziału Regionalnego. Nie czekaj na zakończenie leczenia.

 

2. Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co może spowodować odmowę prawa do odszkodowania.

 

3. Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.

 

4. Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.

 

5. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

a) ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na  zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,

b) członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 

6. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

a) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub

b) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

 

7. Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.

 

8. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Wypadki za rok 2019 w statystyce

Oddział Regionalny KRUS w Opolu informuje

 

Zgodnie z ustawową dyspozycją art. 63 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.                               o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020, poz. 174) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego każdego roku dokonuje analizy przyczyn oraz okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W czasie prowadzenia postępowania powypadkowego inspektorzy ds. prewencji uzyskują informacje                 od poszkodowanych i świadków zdarzeń oraz dokonują oględzin miejsc i przedmiotów związanych                   z wypadkami. Oceniają przy tym metody pracy i stan techniczny stosowanych środków produkcji oraz zapoznają się z dokumentacją medyczną związaną z udzieleniem pierwszej pomocy lekarskiej                              i dokumentacją przekazaną przez organy ścigania. Rozpoznania zagrożeń będących przyczyną zaistniałych wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników dokonują pracownicy Kasy obsługujący zgłoszone zdarzenia wypadkowe. Podczas postępowania dowodowego identyfikowane są przyczyny tych zdarzeń, a na ich podstawie poszkodowanym lub ich rodzinom wydawane zalecenia prewencyjne w celu ograniczenia ryzyka ponownego zaistnienia wypadku.

W 2019 roku do KRUS zgłoszono łącznie 13 641 zdarzeń wypadkowych było to o 1 654 (10,8%) mniej niż w 2018 roku. Od 2010 roku liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 12 664 (48,1%).                W samym Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu odnotowano 191 zgłoszeń zdarzeń wypadkowych (w tym 4 śmiertelne) co stanowi zaledwie 1,40% ogółu zgłoszonych wypadków do KRUS. Natomiast w porównaniu z rokiem 2018 Oddział odnotował ponowny spadek liczby zgłoszeń o 32 zdarzenia wypadkowe.

 

Placówka

Terenowa

 

Liczba zgłoszonych wypadków w 2019 r.

 

 

 

 

ogółem

w tym śmiertelne

Brzeg

13

0

Głubczyce

20

1

Kluczbork

38

1

Nysa

37

1

Olesno

25

1

Opole

26

0

Strzelce Opolskie

 

32

 

0

RAZEM

191

4

Struktura grup wypadkowych (wg zdarzeń powodujących urazy) od lat jest podobna. Zdecydowaną większość stanowią zdarzenia z grup:

„upadek osób” – 67 poszkodowanych (w tym 1 śmiertelnie), co stanowiło 39,6% ogólnej liczby wypadków,

„inne zdarzenia” – 22 poszkodowanych, 13,0% ogólnej liczby wypadków,

„pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 21 poszkodowanych, tj. 12,4% ogólnej liczby wypadków,

„uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 19 poszkodowanych, tj. 11,2% ogólnej liczby wypadków.

Wskutek wypadków przy pracy rolnicy w 2019 roku doznali 169 urazów powodujących stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Podobnie jak w latach poprzednich na urazy najbardziej narażone były kończyny górne – 78 urazów (46,2%) i kończyny dolne – 55 urazów (32,5%).  

Różnorodne formy działań prewencyjnych (szkolenia, pogadanki, konkursy, pokazy: bezpiecznej pracy, stosowania ochron osobistych, pomocy przedmedycznej, przeglądy prac polowych, listy kontrolne sporządzane przez inspektorów ds. prewencji, publikacje w mediach, stoiska informacyjne podczas imprez masowych, a także opracowywane przez Kasę materiały popularyzatorskie) kierowane do rożnych grup odbiorców zamieszkujących tereny wiejskie, oraz nagradzanie laureatów konkursów prewencyjnych przedmiotami, których zastosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku, spowodowały wzrost zainteresowania zagadnieniem bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych i motywowały wielu rolników do wprowadzania w swoich gospodarstwach wskazanych zmian.

***

Polskiebazarek.jpeg

***

0001(9).jpeg

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png