Aktualności z KRUS

Zasady podlegania i ustania ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020r., poz.174), wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo :rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy , w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Za osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu w rozumieniu ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników uznawane są osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objęte przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym. Dlatego też osoby wykonujące aktywność zawodową, rodzącą obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w ZUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Niemniej w szczególnych przypadkach, ściśle określonych przepisami ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy:

- podlega nadal temu ubezpieczeniu pomimo objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz z tytułu powołania do składu rad nadzorczych,

- może kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej spełniając warunki art. 5a ustawy
z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020r., poz.174).

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy m.in. :

osób, które

- wykonują pracę w ramach umowy o pracę,

-  z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach wolnego zawodu, czy wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych spółek,

-  a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu).

Za osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osoby objęte zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych  przepisach.

Osoby, które nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w trybie obowiązkowym, a dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, np. rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, a także jego małżonek i domownik, mogą zostać objęci ubezpieczeniem dobrowolnym – po złożeniu we właściwym Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS stosownego wniosku.

Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek może być objęta również osoba, która będąc rolnikiem, przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa
do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wyżej wymienione osoby mogą być dobrowolnie objęte ubezpieczeniem:

- w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,

lub tylko

- ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w pełnym zakresie, pod warunkiem jednak, że nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Ważne!

Ubezpieczenie na wniosek jest dobrowolną umową dwustronną zawartą między osobą zainteresowaną a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Złożenie wniosku
o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym jest ze strony osoby zainteresowanej deklaracją zawarcia takiej umowy. Strony zawierające umowę przyjmują na siebie wzajemne zobowiązania. Ze strony rolnika to przede wszystkim zobowiązanie się do opłacania należnych składek, a ze strony KRUS gwarantowanie świadczeń na warunkach określonych w ustawie. Umowa ta w każdym czasie może zostać rozwiązana zarówno w wyniku złożenia przez osobę ubezpieczoną oświadczenia o odstąpieniu od ubezpieczenia, jak
i w sytuacji zaprzestania opłacania należnych na to ubezpieczenie składek.

***

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 11 sierpnia 2020 r. ogłosił,
iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2020 r. wyniosło  5 024 zł 48 gr.

W związku z powyższym zgodnie  z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. od dnia 01 września 2020 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2020 r.
    wynosi 3 517 zł 20 gr.,
  • 130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2020 r. wynosi 6 531 zł 90 gr.

***

 

OPOLSKI KRUS WYBRAŁ LAUREATÓW JUBILEUSZOWEJ X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 zorganizowanego pod hasłem

 ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

 

Rok bieżący, ze względu na panującą sytuację epidemiczną, skłonił nas do zmian niektórych elementów organizacyjnych konkursu, który udało się jednak bezpiecznie przeprowadzić na wszystkich etapach, 11 powiatowych, wojewódzkim i centralnym. Wybór prac przeprowadzono w większości w formie korespondencyjnej. Wyłoniono laureatów każdego etapu, a uroczyste przekazanie nagród laureatom etapu wojewódzkiego i centralnego przeprowadzono 7 września 2020 r. w restauracji Złoty Róg w Wawelnie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością, m.in.: poseł na Sejm RP Pani Violetta Porowska, Wicewojewoda Opolski Pani Teresa Barańska, Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu Pan Arkadiusz Kapuścik, Dyrektor Opolskiego Oddziału KOWR Pan Krzysztof Polak, Z-ca Dyrektora Opolskiego Oddziału ARiMR Pan Przemysław Tetłak, Dyrektor OODR w Łosiowie Pan Mariusz Litwinowicz, Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Pan Leszek Fornal, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Pani Izabela Kik, przedstawiciel Telewizji Polskiej S.A. w Opolu Pani Anna Domańska, Dyrektor Programowy Radia Opole Pan Robert Kosicki.

Głównym sponsorem uroczystości był Kombinat Rolny Kietrz, a Patronat Medialny nad etapem wojewódzkim X jubileuszowego Konkursu Plastycznego objęli: TVP 3 Opole i Radio Opole.

Jak co roku, zaproszenie przyjęli reprezentanci gmin, z których pochodzą laureaci konkursu, w osobach: Pan Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa, Pan Rajmund Frischko - Wójt Gminy Cisek oraz reprezentanci Burmistrza Grodkowa i Wójta Gminy Świerczów. W trakcie uroczystości promowano wyroby lokalnego sprzedawcy, Pani Ireny Jasińskiej, posiadającej certyfikat PRODUKT POLSKI. Zaprezentowane były przetwory owocowe i owocowo-warzywne, dżemy niskosłodzone, dżemy wytrawne, chutneye, sosy owocowo-warzywne. Produkcja każdego przetworu odbywa się tradycyjnymi metodami z owoców i warzyw uprawianych na terenach wolnych od zanieczyszczeń.

Prowadzącym uroczystość był Pan Sławomir Kieler, redaktor Radia Opole, który zbudował miłą i przyjazną atmosferę, przekazując jednocześnie informacje formalne.

Dzieci biorące udział w Konkursie wykonywały prace plastyczne o tematyce dotyczącej bezpiecznego zachowania związanego z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. W Konkursie Plastycznym w bieżącym roku w Województwie opolskim udział wzięło 1774 uczniów ze 172 szkół podstawowych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała 6 nagród dzieciom, które zajęły miejsca od I do III oraz 3 wyróżnienia.

Laureatami w I grupie wiekowej (klasy 0-3) zostali: I miejsce - Zofia Habrych, kl. II SP w Dąbrowie, powiat namysłowski,  II miejsce - Marcel Weinkopf, kl. III PSP w Białej, powiat prudnicki, III miejsce - Franciszek Lepich, kl. II PSP w Żyrowej, powiat krapkowicki,  wyróżnienie - Zofia Walkarz, kl. II ZSP w Kamienicy, powiat nyski.

Laureatami w II grupie wiekowej (klasy 4-8) zostali: I miejsce - Karolina Neuwald, kl. VII PSP w Łanach, powiat kędzierzyńsko-kozielski, II miejsce - Samanta Hulin, kl. IV SP w Straduni, powiat krapkowicki, III miejsce - Mateusz Rząsa, kl. V ZSP w Większycach, powiat kędzierzyńsko-kozielski, wyróżnienie - Karolina Popecka, kl. V PSP w Gnojnej, powiat brzeski oraz wyróżnienie za indywidualną interpretację tematu -  Magdalena Mendel, kl. VI PSP w Byczynie, powiat kluczborski.

Centrala Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 przekazanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. Prace, które znalazły się w finale prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny,                       a nagrodzone prace wyróżniały się szczególną pomysłowością i oryginalnością ujęcia tematyki konkursu.

 Centralna Komisja Konkursowa przyznała 3 wyróżnia dla dzieci z Województwa opolskiego. Otrzymali je: w I grupie wiekowej (klasy 0-3): Franciszek Lepich, kl. II PSP w Żyrowej, a w II grupie wiekowej (klasy 4-8): Karolina Neuwald, kl. VII PSP w Łanach, natomiast nagrodę patronów medialnych Konkursu oraz fundatorów w II grupie wiekowej (klasy 4-8) otrzymała Samanta Hulin, kl. IV SP w Straduni.

Wartym podkreślenia jest fakt, że trójka naszych laureatów wykonała prace, które wyróżniły się spośród 57 569 wszystkich prac wykonanych w bieżącym roku przez dzieci.

Nagrody dla laureatów ufundowali współorganizatorzy Konkursu, tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzieci zostały również obdarowane nagrodami ufundowanymi przez: Urząd Wojewódzki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izbę Rolniczą w Opolu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Radio Opole i Telewizję Polską S.A. w Opolu, władze samorządowe z gmin: Paczków, Cisek, Grodków i Świerczów oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,Pocztowy”. Na szczególną uwagę zasługują nagrody ufundowane przez przedstawicieli mediów, tj. TVP 3 i Radio Opole, które zaoferowały dzieciom warsztaty medialne oraz zwiedzanie siedziby telewizji.

Gratulacje i podziękowanie wszystkim zaproszonym gościom przekazali: Pan Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS  w Opolu, Poseł na Sejm Pani Violetta Porowska, Wicewojedowa Opolski Pani Teresa Barańska i Kurator Oświaty Pan Michał Siek. Wśród podziękowania dla współorganizatorów i fundatorów znalazły się również podziękowania dla organizatorów ze strony opolskiego KRUS w tym szczególne podziękowania dla Z-cy Dyrektora Pana Piotra Ciony za wkład pracy przy organizacji tegorocznej uroczystości.

Organizatorzy zastosowali Wytyczne i zalecenia obowiązujące  przy organizacji imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. W szczególności zapewniono uczestnikom maseczki ochronne, a w obszarze sali udostępniono dodatkowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Zachowano 2-metrową odległość między stolikami oraz przestrzegano utrzymanie 2-metrowej odległości pomiędzy osobami podczas wręczania nagród. Zredukowano liczbę osób siedzących przy stolikach o 20% względem standardowego usadzenia. Ograniczono również konieczność przemieszczania się gości podczas serwowania potraw. Poczęstunek dostarczany był do stolików każdej osobie indywidualnie. Wdrożone wytyczne miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników, gości i obsługi, minimalizację ryzyka zakażenia, ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursowych.

Lech Waloszczyk
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png