„Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”

logo_stobrawska_wstega_partnerzy.jpeg

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Murów, Gminą Łubniany

oraz Gminą Pokój

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

Nr Umowy

RPOP.05.01.00-16-0008/19-00

Wartość Projektu

Ogółem: 3 279 060,90 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  2 787 201,76 zł

Z budżetu Partnerów Projektu – 491 859,14 zł

Okres realizacji

Od 2020 r. – do 2021 r.

Cele Projektu

Projekt partnerski ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków, czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej, a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego.

Realizacja Projektu 

Zakres rzeczowy projektu:

 1. rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością w Stobrawskim PK w Ładzy poprzez budowę pawilonu przystosowanego do prowadzenia zajęć i warsztatów, składającego się z 2 sal wystawienniczo-szkoleniowych z zapleczem socjalno-sanitarnym i gospodarczym, jego a także utworzenie edukacyjnego ogrodu doświadczeń,
 2. utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie poprzez poprowadzenie i oznakowanie w terenie najciekawszych pod względem możliwości prowadzenia edukacji przyrodniczej tras rowerowych, które będą mogły na niektórych odcinkach pełnić także funkcje szlaków pieszych oraz wyposażenie ich w atrakcyjne urządzenia edukacyjne, w tym tablice i urządzenia edukacyjne oraz małą architekturę - zachęcającą do częstego wykorzystywania, a także opracowanie i druk mapy z przebiegiem tras i opisem walorów Parku,
 3. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Łubniany - gminy słabo i wyrywkowo rozpoznanej pod względem przyrodniczym, w szczególności pod kątem występowania i możliwości ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych,
 4. czynna ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i odtwarzanie ich siedliska w Jełowej poprzez wykarczowanie i wykoszenie (dwukrotne, rok po roku) zarastającej olchą i nawłocią podtorfionej łąki w Jełowej, w gminie Łubniany, będącej w części użytkiem ekologicznym, miejsca występowania zagrożonych gatunków roślin takich jak: kukułka krwista, kukułka szerokolistna i nasięźrzał pospolity,
 5. utworzenie Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach i jego wyposażenie, planuje się roboty budowlane i instalacyjne, zakup i montaż wyposażenia, w tym zakup i montaż urządzeń edukacyjnych i pomocy dydaktycznych,
 6. utworzenie Hotelu dla owadów w Masowie i zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, planuje się roboty budowlane i instalacyjne, zakup wyposażenia, w tym zakup urządzeń edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, a także utworzenie łąki miododajnej - bazy pokarmowej dla zagrożonych owadów zapylających, a także w celach edukacyjnych,
 7. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej poprzez różne formy (warsztaty, spotkania, imprezy plenerowe) dotyczącej ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków występujących w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, gdzie niespecjalistycznym językiem zostaną spopularyzowane we wszystkich grupach wiekowych najważniejsze treści związane m.in. z koniecznością ochrony zagrożonych gatunków i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, w tym obszarów wodno-błotnych, a także mikroretencji, kampania będzie skierowana do mieszkańców województwa opolskiego.
 8. przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektu – opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz projektów budowlanych i PFU, a także promocję projektu (tablice informacyjno-promocyjne, strony www gmin).

Projekt będzie realizował cele związane z ochroną różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, a także promował postawy społeczne sprzyjające zahamowaniu wymierania gatunków.

Współrealizatorzy   projektu

 1. Gmina Łubniany

kontakt: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel. 77 427 05 33, fax. 77 421 50 27,

 1. Gmina Murów

Kontakt: Dworcowa 2, 46-030 Murów

tel. 77 421 40 34, fax. 77 421 40 32,

 1. Gmina Pokój

Kontakt: ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

Tel. 77 469 30 97, fax. 77 469 30 97,

Koordynator projektu

Monika Kopka-Jędrychowska

Sekretarz Gminy Popielów

e-mail:

tel. 77 427 58 28

Irena Michno

Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska

e-mail:

tel. 77 427 58 50

Gabriela Głatki

Inspektor w Referacie Organizacyjnym

e-mail:

tel. 77 427 58 30

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png