Aktualności z KRUS

Terminy przekazywania PIT  za 2020 r.

W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2020 r. organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ustalonego wzoru
(tj. PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz właściwym urzędom skarbowym.

Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest sporządzić
i przekazać inną informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11A). Jednocześnie należy dodać, że obliczenie podatku za 2020 r. od wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dokonane zostanie
z uwzględnieniem nowej skali podatkowej i nowych kwot zmniejszających podatek.

Obowiązuje następująca skala podatkowa zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.)

 

Podstawa obliczania podatku w złotych

 

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539 zł 76 gr +32%

Nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Na podstawie ww. ustawy kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

  1. 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,
  2. 1 360 zł – pomniejszone o kwotę odliczoną wg wzoru:

834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000zł): 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,

  1. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł
    i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
  2. 525 zł 12 gr -pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

W przypadku podstawy opodatkowania w kwocie co najmniej 127 000 zł nie obejmuje się żadnej kwoty zmniejszającej podatek. Ponadto wyjaśniamy, że KRUS nie będzie dokonywał rocznego obliczenia podatku dochodowego emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku. W związku z powyższym, inaczej niż dotychczas, KRUS nie będzie rozliczał nadpłat podatku dochodowego, a dla osób, u których na podatek dochodowy pobranych w 2020 r. przewyższa kwotę podatku obliczonego za ten rok, system informatyczny wyemituje informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego na formularzu PIT-11A.

Obliczenie podatku dochodowego emerytów/rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2020 r. / informacja o dochodach uzyskanych od KRUS sporządzone zostaną na nowym wzorze formularza PIT-40A/11A, opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe.

Pozostałe zasady obliczania podatku oraz sporządzania informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego i pobranych przez KRUS zaliczkach na podatek w 2020 r. terminy przekazywania danych podatkowych , a także terminy przekazywania formularzy PIT do świadczeniobiorców są analogiczne, jak w roku ubiegłym. Niezrealizowane świadczenia oraz alimenty wypłacone w 2020 r. wykazywane będą na formularzu PIT-11 na zasadach identycznych jak za 2019 rok. Zmienił się jedynie wzór PIT-11, w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informujemy, że roczne obliczenie podatku PIT-40A, informacje o dochodach PIT-11A
i informacje o przychodach PIT-11 zostaną przesłane do Ministra Finansów i urzędów skarbowych  w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia 2021 r. natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane w terminie do 1 marca 2021 r.

Przypominamy, że świadczeniobiorcom, którzy przed dniem 1 stycznia 2021 r. złożą wniosek o niedokonywanie rocznego obliczenia podatku  należy wystawić formularz PIT-11A.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.); art. 1 pkt6 lit. C ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1065)

 

***

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W OPOLU

zaprasza uczniów szkół podstawowych,

mieszkających na terenach wiejskich,

do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego,

organizowanego przez KRUS.

 

Wzorem lat ubiegłych, zadaniem konkursowym dla dzieci jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice i przesłanie jej do najbliższego Oddziału lub Placówki Terenowej, odpowiedniej do miejsca zamieszkania.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31.03.2021 r.

Tegoroczna edycja konkursowa ma wymiar wyjątkowy, ponieważ nawiązuje do jubileuszu 30-lecia Kasy. Dlatego tematem prac plastycznych oraz hasłem konkursowym jest:

„Bezpiecznie na wsi mamy –

z KRUS od 30 lat wypadkom zapobiegamy”.

Poprzez coroczny konkurs plastyczny KRUS realizuje cel prewencyjny, jakim jest nauka właściwych zachowań w gospodarstwie rolnym, które pozwalają wyeliminować wypadki w rolnictwie. To nauka przez zabawę, która służy upowszechnianiu wśród dzieci prawidłowych nawyków, podnoszących ich bezpieczeństwo i służących wyeliminowaniu wypadków w gronie rodzinnym dzieci i wśród znajomych.

W ubiegłym roku z terenu całej Polski do konkursu zgłosiło się około 3600 szkół z terenów wiejskich, z których spłynęło niemal 50 tyś. prac.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych,

mieszkające na ternach wiejskich,

do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu.

 

Jak co roku, na laureatów każdego etapu konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png