Tradycyjny sad

OPIS PROJEKTU "TRADYCYJNY SAD"

"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

 

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. 

 

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

 

GENEZA

 

Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50 latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstały nowe „przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej produktywności (wcześniej i silniej owocujące, o zwiększonej gęstości sadzenia ze względu na małe rozmiary). Jednak ceną za sukces wydajności z hektara jest konieczność stałej opieki nad tymi drzewami, a głównie ochrony chemicznej, bo drzewa muszą być pryskane nawet 30 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W dobie zwiększającej się świadomości skażenia środowiska, społeczeństwo coraz wyraźniej zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej chemizacji. Stąd konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach.

 

ADRESACI KONKURSU

 

Projekt adresowany jest dwutorowo: do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian jest potrzebna wśród młodego pokolenia, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie w przyszłości, jak również do szerokiego społeczeństwa, ponieważ obecnie pracujące osoby mogą podjąć decyzję o założeniu sadu przydomowego złożonego ze starych odmian.

 

CELE

 

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji. Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela lub katechety. Komunikacja z zespołami będzie się odbywała poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, terminarz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp.

 

TERMINARZ

 

Terminarz konkursu związany jest z harmonogramem prac agrotechnicznych.

 

Sadzenie roślin przewidziane jest wiosną. Ważne, aby młode drzewka, kupione nie w donicach sadzić zanim wypuszczą pędy!

 

Projekt rozpoczyna się w styczniu 2021 roku, a zakończy się w listopadzie 2021 roku.

 

Rejestracja trwa do 5 marca 2021 roku.

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce TERMINARZ.

 

ZASADY UDZIAŁU

 

Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 uczniów), które pracować będą pod opieką nauczyciela.

 

Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych, szeroka promocja tej wiedzy oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych sadzonych w sposób swobodny (w czwartej edycji są to czereśnie), zlokalizowanego na ogólnodostepnym terenie.

 

Projekt jest podzielony na dwa główne etapy. Udział w konkursie polega na wypełnieniu zadań przewidzianych w obu etapach łącznie. Dodatkowo można również wziąć udział w etapie nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie Pomologicznej Mapy Polski.

 

Najlepsze 150 zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzymają grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz konieczne materiały wspierające proces założenia mini sadu. Lista materiałów, które można zakupić z grantu znajduje się w zakładce POMOCE.

 

Dodatkowo, na zakończenie każdego z etapów konkursu, wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

 

ZADANIA KONKURSOWE

 

Projekt podzielony jest na dwa etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy. Zakończenie realizacji każdego z nich zwieńczone jest przesłaniem raportu. Działania w etapach polegają na zdobyciu wiedzy, wykorzystaniu jej w praktyce oraz wypromowaniu wykonanych zadań w środowisku szkolnym, lokalnym i przez Internet.

 

ETAP I - ROZMAWIAMY O SADZIE polega na powołaniu 11-osobowych zespołów (zespół składa się z max. 10 uczniów i 1 nauczyciela), które zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew (niewpływającego negatywnie na środowisko). Zespoły te mają za zadanie wypromowanie inicjatywy w środowisku szkolnym oraz znalezienie i przygotowanie terenu do założenia mini sadu.

 

Zespół konkursowy:

 • zdobywa wiedzę na temat sadownictwa oraz starych odmian drzew owocowych, w szczególności czereśni;
 • szuka sojuszników w postaci sadowników chroniących drzewa metodami naturalnymi;
 • wybiera zestaw tradycyjnych odmian czereśni charakterystycznych dla regionu;
 • wykonuje prace przygotowawcze do założenia sadu tj. znajduje teren i ustala formę współużytkowania tego terenu;
 • ustala optymalne zabiegi agrotechniczne w oparciu o analizę wybranego siedliska;
 • rysuje plan i przygotowuje kosztorys wydatków związanych z założeniem mini sadu;
 • przygotowuje apel lub wideokonferencje na temat mini sadu w celu promocji planowanej inicjatywy wśród młodzieży szkolnej oraz zdobywa wolontariuszy (uczniów, rodziców, nauczycieli) do pomocy;

ETAP II - SADZIMY SAD to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu.

 

Zespół konkursowy :

 • zakłada Kronikę Sadu;
 • przeprowadza konkursy pogłębiające wiedzę wśród młodzieży szkolnej;
 • przygotowuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki, prezentację adresowaną do dorosłych);
 • organizuje Forum Rodziców – spotkanie z rodzicami uczniów szkoły na którym popularyzuje ideę tradycyjnych sadów. Spotkanie z rodzicami może zostać przeprowadzone w trybie online.
 • przeprowadza prace sadownicze w terenie – sadzenie drzewek i roślin towarzyszących wraz z ewentualnym wygrodzeniem terenu;

ETAP DODATKOWY - Tworzenie Pomologicznej Mapy Polski to etap nieobowiązkowy, w którym mogą wziąć udział zarejestrowane w konkursie zespoły. Przeprowadzany jest cały rok.

 

W zakładce PLAN ZADAŃ znajduje się dokładny wykaz zadań konkursowych, podpowiedzi do ich wykonania oraz wytyczne do raportów. 

Terminy przesyłania raportów podane są w zakładce TERMINARZ .

 

ZARZĄDZANIE

 

Konkurs zarządzany jest poprzez portal internetowy www.tradycyjnysad.pl.

 

Komunikacja z zespołami odbywa się poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu:

 • opis zadań do wykonania,
 • regulamin,
 • terminarz,
 • formularze raportów,
 • szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp.

Unikalnym materiałem edukacyjnym zamieszczonym na portalu jest poradnik z zakresu podstawowej wiedzy sadowniczej "Od laika do sadownika", który pozwoli na stworzenie mini sadu osobom niemającym doświadczenia w sprawach ogrodniczych.

 

Zarejestrowani uczestnicy konkursu realizują zadania konkursowe, z których sporządzają raporty, według terminarza zamieszczonego na stronie konkursu. Raporty wypełniane są w Panelu Uczniowskim, ale do oceny przesyłane są wyłącznie z Panelu Opiekuna.

 

Nadesłane prace oceniane są przez zespół niezależnych sędziów.

 

Wyniki prac publikowane są z zakładce WYNIKI .

 

GRANTY I NAGRODY

GRANTY

W konkursie przewidziane są granty o wartości do 200 zł dla 150 zespołów, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami. Granty zostaną przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi Zespół. Pula przeznaczona na granty to 30 000 zł.

NAGRODY

Dla najlepszych zespołów przewidziano drobne nagrody rzeczowe. Przyznawane będą za każdy etap po zakończeniu całego projektu. Pula nagród to 10 000 zł.

 

ROLA NAUCZYCIELA

 

Działania prowadzone w tym konkursie mają charakter projektowy i uczą zasad realizowania zadań grupowych oraz pozwalają na zbudowanie bardziej partnerskiej relacji między uczniami i opiekunami zespołów konkursowych w szkole.

 

Nauczyciel monitoruje pracę zespołu uczniowskiego nie ingerując nadmiernie w koordynację projektu przez uczniów. Czuwa nad ich pracą i udziela pomocy merytorycznej, a także technicznej. W projekcie jest wiele zadań do wykonania, ale większości z nich nauczyciel nie musi, a nawet nie powinien robić sam. Ważne jest, aby pamiętać, że to uczniowie są naprawdę odpowiedzialni za wykonanie zadań konkursowych oraz efekty tej pracy. Taki sposób wspomagania realizacji projektu przez uczniów pozwala przełamać pewną „rutynę” w pracy z klasą i przynosi dużą satysfakcję zarówno uczniom, jak i opiekunowi szkolnego zespołu uczniowskiego.

 

Dzięki projektowi nauczyciel będzie miał szansę podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia.

REGULAMIN PROJEKTU "TRADYCYJNY SAD"

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.

 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail:
  www: tradycyjnysad.pl

 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

II. PATRONI HONOROWI

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

 • Minister Klimatu i Środowiska;
 • Minister Edukacji i Nauki;
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
 • Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;

III. PARTNERZY

 

Partnerami Projektu są:

 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;

 

IV. SPONSORZY

 

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

V. GŁÓWNY CEL 

 

Celem konkursu jest:

 • Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko;
 • Zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych, a w szczególności czereśni, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

 

VI. PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Konkurs „Tradycyjny Sad” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:
  1. promocja starych odmian drzew owocowych;
  2. założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew tradycyjnych odmian czereśni, sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie;
  3. stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli;
 3. Czwarta edycja Konkursu realizowana w roku 2021 poświęcona jest tradycyjnym odmianom czereśni.
 4. Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów głównych: "Rozmawiamy o sadzie" i "Zakładamy Sad" oraz dodatkowego, nieobowiązkowego etapu pn. "Pomologiczna Mapa Polski".
 6. Platformą komunikacji Konkursu jest portal www.tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są informacje nt. zadań do wykonania w poszczególnych etapach, formularze raportów  oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań konkursowych.

 

VII. TERMINARZ

 

 1. Konkurs trwa w okresie: styczeń 2021 roku – listopad 2021 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach: 
  Etap I - od lutego do marca 2021 roku;
  Etap II - od kwietnia do czerwca 2021 roku;
  Etap DODATKOWY -  od lutego do września 2021 roku;
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

VIII. ADRESACI

 

Uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.

 

IX. ZASADY UDZIAŁU

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 2. W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).
  1. Na udział i przetwarzanie danych osobowych uczniów poniżej 16 roku życia zgodę muszą wyrazić opiekuni prawni ( wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ).
  2. Uczniowie, których ukończyli 16 rok życia muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych ( wzór  zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu ).
 3. Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta lub inny nauczyciel zainteresowany tematem.
 4. Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
 5. W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół. Wówczas Zespół Szkół organizuje wspólny mini sad i zgłasza się do kategorii odpowiadającej wiekowo najstarszemu z uczniów wchodzących w skład zespołu. 
 6. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 8. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  - I kategoria wiekowa - uczniowie z klas I-VI ze szkoły podstawowej,
  - II kategoria wiekowa - uczniowie klas VII i starszych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 9. W etapie dodatkowym pn. "Pomologiczna Mapa Polski" nie ma rozróżnienia na kategorie wiekowe.
 10. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest:
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu przez opiekuna zespołu;
  2. Zgłoszenie do zespołu konkursowego maksymalnie 10 uczniów oraz wgranie zgód na udział uczniów w konkursie (WZÓR ZGODY DLA UCZNIA PONIŻEJ 16 LAT lub WZÓR ZGODY DLA UCZNIA W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT);
  3. Wgranie zgody Dyrektora Szkoły w panelu opiekuna (wzór zgody dyrektora stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), w której Dyrektor wyraża zgodę przeprowadzenie na terenie Szkoły konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przyjęcie grantu na założenie mini sadu i deklaruje wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 11. Rejestracji zespołu powinien dokonać opiekun zespołu w terminie wyznaczonym na rejestrację tj. do 5 marca 2021 roku.

 12. Po zarejestrowaniu zespołu konkursowego tworzone jest konto dla opiekuna zespołu tj. Panel Opiekuna. Tutaj opiekun zespołu zgłasza maksymalnie 10 uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie i przedstawili zgody na udział w projekcie (WZÓR ZGODY DLA UCZNIA PONIŻEJ 16 LAT lub WZÓR ZGODY DLA UCZNIA W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT). Dla każdego zgłoszonego ucznia powstaje Panel Ucznia.

 13. Każdemu zarejestrowanemu zespołowi konkursowemu przydzielony jest dedykowany Panel Opiekuna i Panele Uczniowskie, które są  dostępne po zalogowaniu.
 14. Raporty konkursowe wypełniane są przez uczniów w Panelu Uczniowskim, natomiast wysyłane do oceny po sprawdzeniu przez Opiekuna z panelu Opiekuna.
 15. Zespół konkursowy przystępując do Konkursu bierze udział w dwóch etapach głównych oraz może dodatkowo wziąć udział w Etapie dodatkowym - nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie uczniowskiej "Pomologicznej Mapy Polski".
 16. Warunkiem uczestnictwa w konkursie głównym jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy:  Etapu I – „Rozmawiamy o sadzie” oraz  Etapu II - "Zakładamy sad".
 17. Opiekunem merytorycznym Etapu dodatkowego projektu (nieobowiązkowego) jest Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, od lat zbierająca informacje o starych drzewach tradycyjnych odmian.
 18. Warunkiem uczestnictwa w Etapie dodatkowym jest rejestracja do konkursu głównego. Plan zadań, punktacja oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Konkursu w zakładkach PLAN ZADAŃ oraz POMOCE.
 19. Każda kategoria wiekowa konkursu jest oddzielnie oceniana i nagradzana.
 20. Każdy etap Konkursu jest oddzielnie oceniany i nagradzany.
 21. Zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych z Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.
 22. Zespoły konkursowe są oceniane na podstawie raportów z realizacji zadań w danym etapie.
 23. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco:
  1. Etap I - łączna ocena - maksymalnie 600 pkt;
  2. Etap II - łączna ocena - maksymalnie 400 pkt;
  3. Etap dodatkowy - łączna ocena - maksymalnie 300 pkt.
 24. Komisja Sędziowska, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za wyjątkowe opracowanie zadań w raporcie oraz działania, które nie zostały przewidziane w wytycznych do zrealizowania.
 25. Raporty z realizacji zadań należy przesyłać zgodnie z terminarzem Konkursu.
 26. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, ale za nieterminowe przesłanie raportu naliczane są punkty karne. Za każdy dzień spóźnienia naliczanych jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.
 27. Oceny raportów dokonuje Komisja Sędziowska.
 28. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
 29. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen Komisji Sędziowskiej, pomniejszona o ewentualnie naliczone punkty karne i powiększona o średnią arytmetyczną przyznanych punktów dodatkowych.
 30. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce WYNIKI. 

 

X. GRANTY

 

 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów - dla stu pięćdziesięciu Zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione.
 2. Wartość grantu wynosi maksymalnie 200 zł.
 3. Pula grantów wynosi do 30 000 zł.
 4. Kwota grantu wspiera założenie mini sadu składającego się ze starych odmian czereśni i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini sadów).
 5. Aby otrzymać grant należy określić w raporcie z Etapu I zapotrzebowanie rzeczowe wraz z przewidywanymi kosztami.
 6. Przyjęcie grantu jest równoznaczne z deklaracją realizacji II Etapu projektu i założenia mini sadu.
 7. Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z Etapu II.
 8. Kwota wydatkowana na materiały do założenia mini sadu nie może być mniejsza niż przyznana kwota grantu.
 9. Zespoły nie przesyłają faktur do Organizatora. Faktury powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły, do ewentualnego wglądu.
 10. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 26 marca 2021 r. na stronie głównej.
 11. Granty zostaną przekazane na konto Szkoły, wskazane przy rejestracji zespołu.
 12. Granty muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.
 13. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmianie puli grantów.
 14. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty grantu należy zwrócić środki na konto Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  Numer konta: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001
  Tytuł przelewu: Tradycyjny sad 4 – zwrot grantu.

XI. NAGRODY

 

 1. Pula nagród Konkursu wynosi do 10 000 zł. 
 2. Fundatorem nagród jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 3. Nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca i otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie.
 4. Każda kategoria wiekowa jest nagradzana oddzielnie w Etapie I i Etapie II.
 5. W Etapie dodatkowym nie ma podziału na kategorie wiekowe.
 6. Nagrody rzeczowe przyznawane są Zespołom tj. opiekunowi i uczniom.
 7. Każdy uczeń z Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.
 8. Dodatkowe wyróżnienia mogą zostać przyznane niezależną decyzją Komisji Sędziowskiej. 
 9. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnieni nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 10. Nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 12. Pełna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie w zakładce WYNIKI.

XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w konkursie zawartych w Regulaminie.
 2. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 
 6. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość). 
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół. 
 9. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 
 11. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 4 do Regulaminu).

PLIKI DO POBRANIA

 

Regulamin konkursu Tradycyjny Sad (plik pdf)

Załącznik nr 1 -  Wzór zgody dla ucznia poniżej 16 lat 

Załącznik nr 2 - Wzór zgody dla ucznia powyżej 16 lat

Załącznik nr 3 - Wzór zgody dyrektora szkoły

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (plik pdf)

 

Informacje pochodzą ze strony www.tradycyjnysad.pl

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png