Dwa otwarte konkursy ofert w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie:

  1. Wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

  1. Wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji (np. zaplanowanie wdrożenie strategii cyfrowej, zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego), zakup oprogramowania i licencji;
  2. Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań   doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
  3. Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 130 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 10 000 zł.

Oferty dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres:/q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 19 marca 2021 roku, do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Więcej informacji o konkursie na stronie BIP UMWO: https://bip.opolskie.pl/2021/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/

  1. Wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości

W  ramach  w/w konkursu W  ramach  priorytetu „Wspieranie działań z obszaru rolnictwa oraz inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich (Smart Villages)”  zakresem  zadań  objęte zostają następujące obszary tematyczne:

  1. Wspieranie działań z obszaru rolnictwa i rozwoju wsi, w tym Programu Odnowy Wsi, jego uczestników i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich m.in. poprzez  organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,
  2. Wspieranie działań wdrażających ideę inteligentnych wsi.

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 200 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 11 000 zł.

Oferty dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres:/q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 6 kwietnia 2021  roku, do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Więcej informacji o konkursie na stronie BIP UMWO https://bip.opolskie.pl/2021/03/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 lub Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png