Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Udział Szkół Podstawowych Gminy Łubniany w projekcie systemowym "Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy"

Wszystkie szkoły podstawowe Gminy Łubniany biorą udział w projekcie systemowym  „Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy” w ramach  Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W dniu 01.10.2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację w/w Projektu.

     Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci, zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych  oraz wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych w klasach I-III czterech szkół podstawowych.

     W ramach projektu pozyskano 117 548,00 złotych. Środki te przeznaczone zostaną na wzbogacenie bazy dydaktycznej oraz zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,

w zależności od rozpoznanych potrzeb:

  • zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno –przyrodniczych,
  • zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie i sportowo.

     Projekt kierowany jest do uczniów klas I-III potrzebujących wsparcia w pokonywaniu trudności w nauce oraz zainteresowanych rozwojem swoich zdolności i umiejętności. Odpowiednio ukierunkowane zajęcia oraz stosowane metody uwzględniające indywidualne deficyty rozwojowe pozwolą uchronić dziecko przed niepowodzeniem w nauce i jego wtórnymi skutkami.

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png