Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubniany

NOWA STRUKTURA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY NA KOLEJNE 18 miesięcy

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GL.RZT.70.75.2021 z dnia 22.03.2021 r., na terenie Gminy Łubniany będzie obowiązywała nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Termin obowiązywania nowych taryf wynosi 18 miesięcy, od 22.04.2021 do 21.10.2022r., zgodnie z art. 24i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPTRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY
W OKRESIE 22.04.2021 – 21.10.2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

 

Jednostka miary

Opłata abonamentowa

Netto

z VAT

Netto

z VAT

 

 

 

 

1-18 miesięcy obowiązywanie taryfy

 

 

 

1

2

3

4

4

5

6

7

8

1.

Odbiorcy indywidualni

WI3A, WI3B;

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,25 zł

3,51 zł

zł/m3

7,50 zł

(2,50/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

8,10 zł

(2,70/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

WI3A@; WI3B@; (rozliczane przez e-fakturę)

6,75 zł

(2,25/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

7,29 zł

(2,43/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

2.

Odbiorcy instytucjonalni

WII1A; WII1A@; WII1B; WII1B@;  WII3A; WII3A@; WII3B; WII3B@;  WG

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,45 zł

3,73 zł

zł/m3

Wg szczegółowej tabeli
– w załączniku

Wg szczegółowej tabeli
- w załączniku

 

CENY I STAWKI OPŁAT  ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY
W OKRESIE 22.04.2021 – 21.10.2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

 

Jednostka miary

Opłata abonamentowa

Netto

z VAT

Netto

z VAT

 

 

 

 

1-18 miesięcy obowiązywanie taryfy

 

 

 

1

2

3

4

4

5

6

7

8

1.

Odbiorcy indywidualni

SI3A;
SI3B;

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,00 zł

8,64 zł

zł/m3

7,50 zł

(2,50/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

8,10 zł

(2,70/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

SI3A@;
SI3B@; (rozliczane przez e-fakturę)

6,75 zł

(2,25/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

7,29 zł

(2,43/
miesiąc – rozliczane w cyklu trzymiesięcznym)

2.

Odbiorcy instytucjonalni

 

SII1A; SII1A@; SII1B; SII1B@;  SII3A; SII3A@; SII3B; SII3B@;

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

8,20 zł

8.86 zł

zł/m3

Wg szczegółowej tabeli
– w załączniku

Wg szczegółowej tabeli
- w załączniku

 

!!! Nowe taryfy nie zmieniają cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych, które na kolejne 18 miesięcy pozostaną na obecnym poziomie tj. 3,51 zł brutto/m3 zużytej wody oraz 8,64 zł. brutto/m3 odprowadzonych ścieków!!!
Przewidują natomiast wzrost, o 20 gr. netto (22 gr. brutto) do m3 wody oraz do m3 ścieków, dla wydzielonych grup taryfowych, dot. odbiorców instytucjonalnych (firm, urzędów etc.) tj. 3,73 zł brutto/m3 zużytej wody oraz 8,86 zł. brutto/m3 odprowadzonych ścieków

Nowe taryfy wprowadzają bardziej zróżnicowaną strukturę odbiorców (dotychczas na terenie Gminy Łubniany obowiązywała tylko jedna grupa taryfowa odbiorców), a nowe grupy taryfowe odbiorców usług zostały wyłonione w oparciu o następujące kryteria:

  • okres rozliczeniowy (3 miesięczny dla odbiorców indywidualnych oraz 1 lub 3 miesięczny dla  odbiorców instytucjonalnych);
  • zakres usług (dostawa wody i odbiór ścieków lub tylko dostawa wody lub odbiór ścieków);
  • cel na jaki dostarczana jest woda i odbierane ścieki (bytowe lub inne);
  • forma rozliczeń za wodę i ścieki (faktura papierowa lub E-FAKTURA);

Nowe taryfy dostosowują strukturę stawek i opłat do wymogów określonych ustawą prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (dz. U. 2017 Poz. 1566) w zakresie różnicowania cen stawek i opłat dla odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych, ze względu na cel zużycia wody, dostosowują strukturę taryf do lokalnych uwarunkowań występujących na terenie Gminy Łubniany oraz mają pozwolić na  bardziej precyzyjną alokację kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków w poszczególnych grupach taryfowych.

Z obniżonej o 10% opłaty abonamentowej będą mogą skorzystać wszyscy odbiorcy, którzy zdecydują się na rozliczenie w formie E-FAKTURY zgodnie ze stawkami przypisanymi dla grup taryfowych WI3A@; WI3B@; SI3A@; SI3B@; WII1A@; WII1B@;  WII3A@; WII3B@;

Wysokości cen stawek i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie Gminy Łubniany obowiązujące od dnia 22.04.2021 dla wszystkich taryf wraz z ich dokładnym opisem:

PDFPlik zawierający wysokości cen i stawek oraz zakres taryf

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png