Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubniany w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubniany w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

 

§ 1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 2. Rodzaj zadania:
Konkursu obejmuje zadania w zakresie:

 1. Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Łubniany w okresie wypoczynku letniego.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi: 30 000,00
 2. Wymagany wkład własny finansowy i/lub wkład osobowy - co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z uchwałą nr r. w sprawie Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 2. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24.10.2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. poz. 2057).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę
 5. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:
 • wydatki nieuwzględnione w ofercie;
 • wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;
 • wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
 • koszty utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty wszelkich kar i grzywien;
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • działalność gospodarcza podmiotu;
 • działalność polityczna i religijna;
 • inwestycje, zakupy inwestycyjne.
 1. Na organizatorze zajęć i wydarzeń spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, ubezpieczeń i uprawnień.
 2. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), w szczególności art. 21 „Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze”
 3. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
 4. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie. W przypadku nieuzupełnienia w terminie oferta nie zostanie rozpoznana.

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które będą realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do 31sierpnia 2021 r.
 2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.
 3. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Łubniany.
 4. Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 6. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania.
 7. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.

§ 6. Termin składania ofert

 1. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, w terminie do 28 czerwca 2021 r. do godz. 17:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zadanie z zakresu: tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Łubniany w okresie wypoczynku letniego.” z podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację. Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Łubniany.
 2. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać "nie dotyczy".

§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.
 3. Przy dokonywaniu wyboru ofert będą stosowane następujące kryteria:

1) kryteria formalne:

 1. czy oferta jest złożona na właściwym formularzu?
 2. czy oferta ma wypełnione wszystkie wymagane pola?
 3. czy oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu?
 4. czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?
 5. czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do tego?
 6. czy zadanie ofert jest zgodne z zadaniem konkursowym, czy zostało jednoznacznie zdefiniowane?
 7. czy oferta nie zawiera błędów rachunkowych.

2) Kryteria merytoryczne:

 1. ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot (0-3 pkt),
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-3 pkt),
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których przystępujący do konkursu będą realizować zadania publiczne (0-2 pkt), przy uwzględnieniu:
 • Planowanego przez podmiot udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • Planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • Uwzględnienie w działaniach w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 1. Oferty konkursowe oceniane są przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Łubniany.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łubniany po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Od decyzji podjętej nie przysługuje odwołanie.
 4. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:

1) nie zostały złożone w terminie;
2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;
3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;
4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

 1. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
 2. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.
 3. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Promocji i Turystyki Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, tel. 77 4270579 e-mail: promocja@lubniany.pl.

§ 8. Informacja o zadaniach zrealizowanych w latach 2020-2021.
W 2020 oraz 2021 nie realizowano zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF    Zarządzenie Nr 85 Wójta Gminy Łubniany z dnia 07-06-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubniany w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (237,08KB)

DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (66,02KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png