Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...

                                                                              Łubniany, dnia 8 listopada 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego

 

”w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany do zapoznania się z projektem ww. Programu oraz do zgłaszania pisemnych uwag i opinii na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro, pok. 18 – Sekretariat Urzędu.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji - 12 listopad 2012 r.

Termin zakończenia konsultacji – 20 listopad 2012 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 08.11.2012 r. do dnia …………………

 

                                                                                                      Wójt Gminy Łubniany

                                                                                                      Krystian Baldy

 

DOCProjekt uchwały - Program współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi.doc - Projekt dokumentu podlegający konsultacjom

DOCZarządzenie Nr 102 z 2012 r. Wójta Gminy.doc

PDFUchwała Nr XXXVI 194 10.pdf

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png