Ogłoszenie

Łubniany, dnia 02.07.2021 r.

RP.524.3.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), Uchwałą Nr XXIV/168/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy
Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dokonano wyboru ofert:

1) Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Brynica – całkowita wartość zadania: 7 218,00 zł, kwota przyznanej dotacji: 6 000,00 zł

2) Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu Aktywni - całkowita wartość zadania: 20260,00 zł kwota przyznanej dotacji: 16 000,00 zł

3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Młode Orły Luboszyce - całkowita wartość zadania: 5600,00zł kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 05.07.2021 r.

WÓJT

Paweł Wąsiak

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png