Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

                                                                                            Łubniany, dnia 27 listopada 2012 r.

 

 

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego

na realizację zadań Gminy Łubniany w 2013 r.

 

 1. Rodzaje zadań.

Wójt Gminy Łubniany informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w Art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu:

 

 1. 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Łubniany w amatorskich rozgrywkach sportowych, zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek oraz szkoleniu młodzieży w tym zakresie.
 2. 2 Pomocy społecznej polegające na pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych, usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie  poprzez rehabilitację oraz udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji  oraz obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań.

Na ww. zadania przeznacza się kwotę ogólną w wysokości 310.000,-zł, z czego na zadanie dotyczące:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznacza się kwotę 160.000,-zł,
 2. Pomocy społecznej przeznacza się kwotę 150.000,-zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji oraz termin składania ofert.

Podstawą ubiegania się o środki jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, pokój Nr 18, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Złożona oferta musi odpowiadać wzorowi określonemu w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ) dot. oferenta.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

Formą realizacji ww. zadań jest forma wspierania realizacji zadania publicznego. Zadania realizowane będą w terminie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. .

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

Wyboru oferty dokonuje Wójt w ciągu 7 dni po terminie, o którym mowa w pkt 3 w oparciu o następujące kryteria:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów – rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wskazanie współfinansowania zadania z innych źródeł, proponowany własny wkład finansowy,
 • posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe zapewniające wykonanie zadania publicznego – ważne dla prawidłowej realizacji zadania,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • merytoryczną wartość oferty – korzyści dla mieszkańców gminy, atrakcyjność dla uczestników, uzasadnienie celowości zadania.

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisje konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

 

 1. Powiadamianie o rozstrzygnięciu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Z wybranym podmiotem Wójt podpisze umowę. Przed podpisaniem umowy o dotację wybrany oferent zobowiązany jest dostarczyć:

 • harmonogram realizacji zadania,
 • aktualny kosztorys dostosowany do kwoty dotacji,
 • trzy oświadczenia – o zgodności odpisu rejestru zez stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy, o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo – księgowej dotowanego zadania, o wyodrębnieniu rachunku dla potrzeb realizacji zadania,
 • numer rachunku obsługującego zadanie.

 

 1. Informacja o realizacji ww. zadań w 2012 r. i w 2011 r.
 1. Na zadanie wymienione w pkt. 1.1  niniejszego ogłoszenia przeznaczono w roku 2012 kwotę 145.000,-zł , zaś w 2011 r. kwotę 135.000,-zł  - dotacja ( Zadanie wykonano w ramach dotacji w kwocie 134.881,38 zł, pozostałą cześć dotacji – niewykorzystną zwrócono do dnia 31.12.2011 r.,; łączny koszt zadania wyniósł 134.881,38 zł ),
 2. Na zadanie wymienione w pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia przeznaczono w roku 2012 kwotę 150.000,-zł, zaś w roku 2011 kwotę 140.000 zł  - dotacja wykorzystana w całości ( łączny koszt zadania wyniósł 183 479,45 zł ).

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 27.11.2012 r. do ………………

 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png