Ogłoszennie

                                                                                    Łubniany, dnia 26 października  2021 r.

 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) projektu aktu prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Łubniany do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

"Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn.24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022".

Konsultacje trwają od 2 listopada 2021 r. do 9 listopada 2021 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.lubniany.pl oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany.

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2021 roku na:

  • adres siedziby Urzędu Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
  • pocztą elektroniczną na adres

Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.11.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 09.11.2021 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany w terminie od 02.11.2021 r.
do 09.11.2021 r.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF    Zarządzenie Nr 163 Wójta Gminy Łubniany z dnia 26-10-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (129,49KB)

PDF  Projekt Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 (414,83KB)

DOC  Formularz konsultacji (33,00KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png