Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 poz.1057 t.j. ze zmianami) na temat projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, sporządzony w dniu 15 listopada 2021r.

Łubniany, dn. 15 listopada 2021 r.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2020 poz.1057 t.j. ze zmianami)
na temat projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, sporządzony w dniu 15 listopada 2021r.

Projekt „Gminnego Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.), w sposób określony w Uchwale Nr XXXVI/194/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje odbywały się w terminie od 02.11.2021r. do 09.11.2021r.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany mogły zgłaszać pisemnie opinie lub uwagi do ww. projektu drogą pocztową na adres Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro lok 18 – sekretariat Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres

W celu uzyskania opinii i uwag od organizacji i w/w podmiotów, projekt Programu zamieszczono na stronie internetowej gminy www.lubniany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany – www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

W terminie oznaczonym na konsultacje nie wpłynął żaden formularz konsultacji dot. uwag do przedłożonego projektu Programu.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 poz.1057 t.j. ze zmianami) na temat projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, sporządzony w dniu 15 listopada 2021r. (241,98KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png