Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

                                                                                               Łubniany, dnia 20 grudnia 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

      Na podstawie Art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarcie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) oraz § 6 ust. 4 Uchwały Nr XXII/161/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2013 r. z zakresu:

 

1)Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Łubniany w amatorskich rozgrywkach sportowych, zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek oraz szkoleniu młodzieży w tym zakresie dokonano wyboru oferty Gminnego Zrzeszenia ”Ludowe Zespoły Sportowe” w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany. Kwota dotacji to 160.000,-zł.

2) Pomocy społecznej polegające na pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych, usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rehabilitację oraz udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji oraz obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem dokonano wyboru oferty Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole. Kwota dotacji to 150.000,-zł.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 20.12.2012 r.

 

Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png