Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej - 03.03.2022 r.

Łubniany, dnia 3 marca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18.) oraz Uchwały Nr XXXV/256/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, działające na terenie Gminy Łubniany, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty, które wpłyną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Łubniany w 2022 r. którego celem jest:

  1. przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać” ,

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 18.03.2022 r. do godz. 14.00 bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - w sekretariacie Urzędu, lok. 18, lub za pośrednictwem e-maila na skrzynkę pocztową - na adres ug@lubniany.pl, bądź przesłać pocztą (decyduje data wpływu na podany powyżej adres Urzędu Gminy).

Członkami komisji konkursowej nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy biorących udział w konkursie.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png