XXVI Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 -26.02.2013 r.

                                                                                        Łubniany, dnia 15 luty 2013 r.

 

 

 

BORG/10-14

 

 

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

 

 

                                                                               ……………………………………

 

 

 

     Na podstawie Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )  zwołuję w dniu 26 lutego 2013 r.  o godz. 14.00 dwudzieste szóste posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

     Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104                       z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Wyjaśnienie wniosków z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia obwieszczenia Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego.
 6. Podjęcie obwieszczenia w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Łubniany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Łubniany do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu.
 13. Kwestia wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników.
 14. Wolne wnioski.

 

 • Materiały dotyczące punktów 5, 6, 8 i 10 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)                                                              

                                                                 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

                                                                                               Albert Wiench      

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png