Ruszył program Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe mieszkanie.png

Informujemy, że w lipcu br. został uruchomiony program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, który kierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o dotacje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców Gminy Łubniany. Przygotowaliśmy zatem  wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania
z dofinansowania w ramach programu.

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

  Prosimy o wypełnienie deklaracji przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

 

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE”: PDFDeklaracja (197,98KB)

 

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
w terminie do 15 września 2022 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (77) 42 70 074 i (77) 42 70 594

Po przeprowadzonej analizie złożonych deklaracji poinformujemy o dalszych krokach.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Łubniany.


Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Programem objęte mogą być jedynie koszty które zostały poniesione po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą (data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego). Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Wysokość dofinansowania 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:·

  • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Na co  można przeznaczyć dofinansowanie

  • Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym; dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png