Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany

RG.6233.30.01.2022.RS                                                                          Łubniany, dnia 27.10.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany

W związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotyczącym naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Łubniany ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze, informuję że Gmina Łubniany planuje wystąpić o dofinansowanie tego zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Łubniany.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 59,5 % wartości zadania. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę/rolnika, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

            W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – w roku 2023”.

            Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 31.10.2022 r. do 15.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój
 nr 1 lub 8
na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Łubniany lub ze strony internetowej: www.lubniany.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku
o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

  1. stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zmianami) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubniany
  2. data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany kompletnego wniosku.

UWAGA!

Przedsięwzięcie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Łubniany

o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Łubniany nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany – pokój 1 lub 8 albo pod numerem tel. 77 42 70 594 – sprawę prowadzi Roland Spyra Insp. ds. ochrony środowiska i leśnictwa.

Mariusz Piestrak

Zastępca Wójta Gminy Łubniany

 

PDFzawiadomienie o naborze wnioskow.pdf (551,83KB)

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu - WZÓR.doc (60,00KB)

DOCXZał. nr 1 - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.docx (15,09KB)

DOCZał. nr 2 - Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie azbestu - WZÓR.doc (26,50KB)

DOCXZał. nr 3 - Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności.docx (19,12KB)

DOCXZał. nr 4 - Oswiadczenie dot. pomocy de minimis.docx (18,30KB)

DOCXZał. nr 4a - Oświadczenie o pomocy de minimis PRZEDSIĘBIORCA- ilość.docx (15,85KB)

DOCXZał. nr 4b - Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie- ilość.docx (16,15KB)

PDFZał. nr 5 - WZÓR dla przedsiebiorcy.pdf (866,12KB)

PDFZał. nr 5 - WZÓR dla rolnictwa rybołówstwa.pdf (24,65KB)

DOCXZał. nr 6 - Oświadczenie dot. przypadku otrzymania pomocy de minimis.docx (14,05KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png