Komunikat nr 6 - Nabór wniosków na zakup węgla preferencyjnego w okresie od 1.01.2023 do 15.04.2023

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1855 i poz. 2185.), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą nr RO.1510.1.2022 na Wójta Gminy Łubniany złożoną w przedmiocie niewykonania przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Łubniany w sprawie rozpatrzenia skargi, Rada Gminy Łubniany uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie do rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta


PDF    Rady Gminy Łubniany z dnia 30-01-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany. (271,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 LI35423.docx (8,76KB)

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png