Komunikat nr 6 - Nabór wniosków na zakup węgla preferencyjnego w okresie od 1.01.2023 do 15.04.2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840, poz. 951) oraz Uchwały Nr LII/359/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Łubniany, niestanowiących własności gminy, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana w Brynicy dotację w kwocie40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) stanowiącą wkład do inwestycji mającej na celu wykonanie I-etapu robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego elewacji północno-wschodniej - nawa główna i nawa boczna kościoła p.w. Św. Szczepana w miejscowości Brynica (nr w rejestrze zabytków 642/59, na mocy decyzji z dnia 13 listopada 1959 r.)

§ 2. Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawartej z wnioskodawcą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta


PDF    Uchwała Nr LVII/385/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13-09-2023 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (207,13KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png