Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskich konkursach dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

„ZWIERZAKI - SŁODZIAKI” 2023

ORGANIZATORZY:

● Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT HONOROWY:

● Marszałka Województwa Śląskiego

● Prezydenta Miasta Chorzów

● Śląskiego Kuratora Oświaty

PATRONAT MEDIALNY

● portal„chorzowianin.pl”

I. CELE KONKURSU​:

1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży

2. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i jej obserwacją.

3. Rozbudzanie zainteresowania fotografią.

4. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki.

5. Pobudzanie wyobraźni plastycznej.

6. Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach i miejscach. Obiektami mogą być zwierzęta w środowisku naturalnym, a także zwierzęta hodowlane i domowe.

2. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek).

3. Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:

A. Konkurs plastyczny

● dzieci w wieku przedszkolnym

● klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

● klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

● klasy 7 - 8 szkoły podstawowej

B. Konkurs fotograficzny

● klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

● klasy 7 - 8 szkoły podstawowej

4. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną:

Nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba​).

Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela to maksymalnie 5 sztuk.

5. Konkurs odbywa się drogą internetową, uczestnicy przesyłają prace konkursowe na adres zwierzakislodziaki@mdkchorzow.com zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • praca plastyczna  - uczestnik przesyła zdjęcie swojej pracy wykonanej w formacie A4 lub A3 dowolną techniką płaską (parametry zdjęcia: format JPG, rozdzielczość do 300dpi)
 • praca fotograficzna - uczestnik przesyła jedną fotografię (parametry: format JPG, wielkość pliku do 1,5 MB, rozdzielczość do 300dpi) technika wykonania pracy jest dowolna.

       Jako tytuł wiadomości należy wpisać nazwę konkursu ZWIERZAKI - SŁODZIAKI

UWAGA każdy plik jpg musi mieć pełną nazwę: imię i nazwisko autora + klasa  (nie przyjmujemy plików, których nazwa jest numerem wygenerowanym przez program/aplikację). W przypadku prac zgłaszanych przez nauczycieli/instruktorów każdego podopiecznego należy zgłosić w osobnej wiadomości e-mail =>> 1 zgłoszenie = 1 e-mail (nie otwieramy folderów skompresowanych -  ZIP)

    6.  Do wiadomości email należy załączyć skan lub zdjęcie czytelnie i kompletnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) wypełnionego oraz odręcznie podpisanego załącznika nr 1 i 2 do regulaminu (karta zgłoszenia i zgoda na udział w konkursie)

7. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMAGAŃ, BĘDĄ ODRZUCONE.

8. Fotografie, na których będą się znajdować znaki (np. daty) będą dyskwalifikowane. Jeśli uczestnik prześle więcej niż jedno zdjęcie - żadne nie zostanie zakwalifikowane do konkursu (organizator nie będzie decydował za uczestnika, która praca powinna podlegać ocenie jury).

9. Koszty przygotowania prac ponosi uczestnik konkursu.

10. Koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu (jeśli możliwe będzie zorganizowanie takiej uroczystości).

 

III. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 10 marca 2023 r. ​na adres mailowy:

temat wiadomości: ZWIERZAKI-SŁODZIAKI

 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mdkchorzow.pl oraz na portalach społecznościowych placówki do 31 marca 2023 r.. O sposobie rozdania nagród/dyplomów laureaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora. Konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora może zostać odwołany lub odbyć się w zmienionej formie. Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową www.mdkchorzow.pl.

 

IV. NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje               o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.

2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

przedszkole​ (PRACE PLASTYCZNE)

klasy 1 - 3 szkoły podstawowej ​(PRACE PLASTYCZNE)

klasy 4 - 6 szkoły podstawowej ​(PRACE PLASTYCZNE i PRACE FOTOGRAFICZNE)

klasy 7 i 8 szkoły podstawowej ​(PRACE PLASTYCZNE i PRACE FOTOGRAFICZNE)

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej.

    Prace plastyczne i fotograficzne oceniane są odrębnie.

 

V. USTALENIA KOŃCOWE:

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Koordynatorki konkursu: Agata Nowak () oraz Justyna Szturma ()

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników ogólnopolskiego konkursu plastyczno-fotograficznego “Zwierzaki-Słodziaki”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

● administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;

● z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: ​biuro@bitprotect.pl​;

● celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;

● podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;

● dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;

● dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia a następnie przez okres wynikający z ustawy    z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

● podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;

● zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;

● przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;

● przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;

● w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT KOMIKSU MÓWIĄCE OBRAZKI

“MÓWIĘ O...SMUTKU I RADOŚCI” EDYCJA 2023

ORGANIZATORZY:

 • MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHORZOWIE
 • Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju “NA SKRZYDŁACH MOTYLA”  w Chorzowie

 

UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT HONOROWY:

● Marszałka Województwa Śląskiego

● Prezydenta Miasta Chorzów

● Śląskiego Kuratora Oświaty

 

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl”

PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Śląska Akademia Komiksu
 • portal Gryfnie.pl

I. CELE KONKURSU:

 1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania formą komiksową, rysunkiem i grafiką komputerową.
 2. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji poprzez działalność literacką i artystyczną.
 3. Pobudzanie kreatywnego myślenia.
 4. Rozwijanie posługiwania się poprawną polszczyzną ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa pisanego (bez wulgaryzmów).
 5. Wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i ich opiekunami.
 6. Promowanie edukacji regionalnej i posługiwania się gwarą śląską.
 7. Popularyzowanie talentów i umiejętności, prezentacja twórczości młodzieży szkolnej.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz wychowanków domów kultury               w wieku od 10 do 19 lat.
 2. Tematem pracy mogą być historie związane z emocjami smutku i radości. NIE MOŻNA stosować wulgaryzmów (polskich i/lub obcojęzycznych).
 3. Należy przesłać jedną pracę w załączniku e-mail na adres: komiks@mdkchorzow.com

(format JPG lub PDF, prace w innych formatach nie będą zakwalifikowane do konkursu).

 

UWAGA każdy plik jpg / PDF musi mieć pełną nazwę: imię i nazwisko autora + klasa  (nie przyjmujemy plików, których nazwa jest numerem wygenerowanym przez program/aplikację).                    W przypadku prac zgłaszanych przez nauczycieli/instruktorów każdego podopiecznego należy zgłosić               w osobnej wiadomości e-mail =>> 1 zgłoszenie = 1 e-mail (nie otwieramy folderów skompresowanych -  zip)

 1. Technika wykonania pracy: maksymalnie 2 strony formatu A4, cała praca zawiera od 4 do 8 okien komiksowych.
 2. Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:

A. Projekt komiksu w formie rysunku (technika dowolna: szkic, kredka, farby, cienkopisy, markery itp.)

 • klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
 • klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowe

B. Projekt komiksu w formie grafiki komputerowej

 • klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
 • klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowe
 1. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę rysunkową lub jedną pracę graficzną.
 2. Nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba​). Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela to maksymalnie 10 sztuk.
 3. Integralną część regulaminu stanowią:
 • załącznik nr 1 - karta zgłoszenia  (należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI);
 • załącznik nr 2 - zgoda na udział w konkursie (należy KONIECZNIE podpisać we wszystkich miejscach).
 1. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 2), które są dołączone do regulaminu, należy kompletnie wypełnić, odręcznie podpisać i przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia w formacie jpg.
 2. Prace bez karty zgłoszenia i podpisanej zgody na udział w konkursie oraz te, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów technicznych, będą odrzucone.

 

III. TERMINY:

 1. Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udział należy przesyłać do 20 lutego 2023 r, na adres e-mail: komiks@mdkchorzow.com

Jako temat wiadomości należy wpisać tytuł konkursu MÓWIĄCE OBRAZKI.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mdkchorzow.pl oraz na portalach społecznościowych placówki do 31 marca 2023 r.. O sposobie rozdania nagród/dyplomów laureaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora. Konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora może zostać odwołany lub odbyć się                 w zmienionej formie. Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową www.mdkchorzow.pl.

 

IV. NAGRODY:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 

RYSUNEK

 • klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
 • klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowe

            GRAFIKA KOMPUTEROWA

 • klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
 • klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowe

 

 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej.
 2. Prace rysunkowe i graficzne oceniane są odrębnie.
 3. Wybrane nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

 

 

V. USTALENIA KOŃCOWE:

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Koordynatorki konkursu: Agata Nowak () oraz Justyna Szturma ()

 

Klauzula informacyjna dla uczestników ogólnopolskiego konkursu na projekt komiksu “MÓWIĄCE OBRAZKI”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest  Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: ;
 • celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia a następnie przez okres wynikający z ustawy           z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału                             w konkursie;
 • zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz –  z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
 • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

REGULAMIN

XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„OKNO”

ORGANIZATORZY:

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT HONOROWY:

 • Śląskiego Kuratora Oświaty
 • Prezydenta Miasta Chorzów

 

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl

 

UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
 • Kwartalnika Kulturalnego - „Opcje”
 • Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego - „Śląsk”
 • Wydawnictwa „ISKRY”
 • Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej

 

I. CELE KONKURSU:

 1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą.
 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze.
 3. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.
 4. Pobudzenie wrażliwości.
 5. Promocja talentów literackich (poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku).

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.
 2. Na adres e- mail oknokonkurs@mdkchorzow.com należy przesłać w wersji elektronicznej            w formacie PDF.
 • Trzy utwory poetyckie i/lub
 • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu.

UWAGA każdy plik PDF musi mieć pełną nazwę: godło autora i tytuł pracy (nie przyjmujemy plików, których nazwa jest numerem wygenerowanym przez program/aplikację). W przypadku prac zgłaszanych przez nauczycieli/instruktorów każdego podopiecznego należy zgłosić w osobnej wiadomości e-mail =>>      1 zgłoszenie = 1 e-mail (nie otwieramy folderów skompresowanych -  ZIP).

 1. Tematyka prac jest dowolna.
 2. Prace muszą być pracami własnymi.
 3. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane  w formie książki, antologii, druku                        w czasopiśmie lub e-booku.
 4. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
 • odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5 cm (normalny).
 1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny). Godło stanowi TEMAT wiadomości e-mail, do której dołączone są prace konkursowe (w formie załącznika a nie treści wiadomości). Godło znajduje się w prawym górnym rogu na pierwszej stronie każdej pracy konkursowej.
 2. Do wiadomości email należy załączyć skan lub zdjęcie czytelnie i kompletnie wypełnionego oraz odręcznie podpisanego załącznika do regulaminu.

W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora (nie pseudonim artystyczny).

 1. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.
 2. Koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu (jeśli możliwe będzie zorganizowanie takiej uroczystości).

 

III. TERMINY:

 1. Prace należy przesłać do 31 marca 2023 r. na adres e-mail: konkurs@mdkchorzow.com  temat  wiadomości: godło uczestnika.

 

 1. Podsumowanie konkursu nastąpi do 30 maja 2023 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mdkchorzow.pl oraz na portalach społecznościowych placówki.

 

IV. NAGRODY:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Jury nie będzie miało dostępu do adresu e-mail uczestnika, otrzyma jedynie pracę opatrzoną godłem.
 2. Prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych:
 1. uczniowie urodzeni w latach (2007-2010),
 2. uczniowie urodzeni w latach (2011-2013).
 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej, dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy a także I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz ewentualne wyróżnienia.

 

V. USTALENIA KOŃCOWE:

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Koordynatorki konkursu: Agata Nowak (); Justyna Szturma ();

Klauzula informacyjna dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „OKNO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest  Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: ;
 • celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
 • zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
 • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png