Uwaga! Zmiany w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi - Aktualizacja!

Plan kontroli na rok 2023/2024 zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubniany w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519)

PDFPlan kontroli na rok 2023/2024 (433,92KB)


W dniu 9 sierpnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi (ścieki ze zbiorników bezodpływowych – „szamb” oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków), które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Zmiany przepisów wynikają z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych. Polsce grożą unijne sankcje, dziś jest to już 6 mld euro, za nierealizowanie traktatowych zobowiązań dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi. Zmiany wprowadzono w trzech ustawach, w tym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla przypomnienia, ustawa ta określa między innymi obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. W sytuacji, gdy nie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (brak sieci kanalizacyjnej lub położenie nieruchomości w dalszej linii zabudowy), nieczystości ciekłe mogą być odprowadzane wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia definicji nieczystości ciekłych o osady gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dotychczas dotyczyła tylko ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych -„szambach”. Zmiana ta oznacza, że zarówno właściciele zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (na końcu artykułu, w załączniku dostępny jest wykaz przedsiębiorców działających na terenie Gminy Łubniany). Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy jest określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Łubniany. Z przepisów  tych wynika, że opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia
i wylewania na teren nieruchomości, natomiast
opróżnianie zbiorników przydomowych oczyszczalni z osadów ściekowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją ich eksploatacji.

Nowelizacja ustawy wprowadza także nowe przepisy odnoszące się do kontroli przestrzegania przepisów związanych z właściwym postępowaniem z nieczystościami ciekłymi. Przypominając, zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt ma za zadanie kontrolować:

- posiadanie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jedną z największych zmian przepisów w zakresie kontroli jest wprowadzenie cykliczności. Wójt Gminy Łubniany został zobowiązany prowadzić kontrolę, w zakresie opisanym powyżej, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz  podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. Pierwszy dwuletni okres kontrolny rozpoczął się z dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. od 9 sierpnia 2022 r. i trwa do 8 sierpnia 2024 r. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który odprowadza nieczystości ciekłe do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, musi zostać skontrolowany oraz będzie poddawany kontroli w przyszłości z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata.  Nowelizacja ustawy wprowadziła również przepis szczegółowy dotyczący sposobu przeprowadzania kontroli. Stosuje się do niej przepisy art. 379 i art. 380 Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, kontrolujący jest upoważniony miedzy innymi do żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanego podmiotu. Z punktu widzenia nowych przepisów dotyczących kontroli, istotne znaczenie odgrywa także wprowadzony nowelizacją przepis karny do art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z którym, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie ww. kontroli podlega karze grzywny.

Czego mieszkańcy mogą się zatem spodziewać? W ciągu kilkunastu miesięcy wszyscy właściciele  nieruchomości odprowadzający nieczystości ciekłe (ścieki) do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wezwani do urzędu gminy w celu przedłożenia umowy oraz dowodów uiszczania opłat w ww. zakresie. Kontrolujący będzie musiał sprawdzić czy ilość wywiezionych za pośrednictwem podmiotu uprawnionego nieczystości ciekłych pokrywa się z ilością pobranej wody w danym okresie. Pod uwagę będzie brane zużycie wody według wskazań licznika lub norma wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W celu ułatwienia gminom przeprowadzania kontroli ustawodawca nałożył na podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe i osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązek przedkładania kwartalnego sprawozdania z wykazem właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.

Jakie są konsekwencje nieposiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków?  W takim przypadku gmina przejmuje obowiązek opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków od właściciela nieruchomości i zobowiązuje go decyzją do m.in. uiszczania opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków ustaliła rada gminy w uchwale. Według obecnie obowiązującej uchwały, górna stawka opłaty wynosi 60,00 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz 200 zł brutto za 1 m3 w przypadku osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto postępowanie z nieczystościami ciekłymi w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Łubniany tj. np. wylewanie do rowu, na pole, odprowadzanie do gleby itp. stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 000 zł.

Wójt gminy został natomiast zobowiązany do składania corocznych sprawozdań w zakresie:

  • liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  • liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczby osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  • liczby zawartych umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  • liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
  • ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  • liczby przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tych kontroli.

Nowe przepisy przewidują kary dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.

Urząd Gminy Łubniany stosowanie do wymagań ustawowych prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie złożyli ankiety dot. sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych uprasza się o jej niezwłoczne dostarczenie do siedziby  urzędu ( pok. nr 8; tel. (77) 42 70 074).

PDF  Ankieta - Zgłoszenie sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych (315,50KB)

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łubniany:

https://bip.lubniany.pl/5864/987/wykaz-firm-posiadajacych-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-lubniany.html

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png