Informacje z KRUS

Zasiłek dla opiekuna.
Od dnia 1 października 2015 r.  na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz.1506)  rolnik, małżonek  rolnika lub domownik, który  prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował  i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie miał  przyznane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, może dokonać wyboru, do jakiej instytucji (ZUS czy KRUS) będą odprowadzane za niego  składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Przyznanie wyżej wymienionego zasiłku lub świadczenia uwarunkowane jest zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez rolnika lub domownika a w przypadku małżonka, również pracy w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.
Wobec powyższego osoba ta nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik i zostaje wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego (wraz z członkami rodziny) .
Wyłączenie z ubezpieczenia może nastąpić z okresem wstecznym, a nienależnie opłacone składki zostają zwrócone zgodnie z art.41 b ust.10-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 208 z późn. zm.)
Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, któremu ustało ubezpieczenie społeczne rolników, a który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS . Stosowne druki dostępne są na stronie internetowej (www.gov.pl/krus w zakładce „wnioski do pobrania„).
W sytuacji, gdy wniosek został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej prawo do ww. świadczenia lub zasiłku osobę taką obejmuje się ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek od dnia przyznania prawa do tego świadczenia.
Składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS opłaca Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta do czasu uzyskania przez tę osobę  25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna mają tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na Wójcie, Burmistrzu lub Prezydencie Miasta o ile osoby te, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z obowiązku zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przyznania im prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia jedynie status członka rodziny rolnika lub domownika. Niemniej to obowiązkiem rolnika lub domownika jest zgłoszenie do ubezpieczenia swojego małżonka jako członka rodziny, o ile nie został on zgłoszony do tego ubezpieczenia przez organ wypłacający świadczenie lub zasiłek.
WAŻNE!
Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS jest jednorazowy!
Niezłożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS skutkuje objęciem ubezpieczeniem: emerytalnym i rentowym w ZUS i brakiem możliwości powrotu do KRUS , w okresie pobierania świadczenia lub zasiłku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobisty z Oddziałem Regionalnym bądź Placówką Terenową lub kontakt telefoniczny.

Zbigniew Żehaluk – Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń

 

Zero wypadków w rolnictwie – czy to możliwe ? (dot. Wizji Zero)

We współczesnym rolnictwie, poza tradycyjnymi działaniami, korzysta się ze skomplikowanego parku maszynowego oraz środków chemicznych, co wymaga szczególnej i dodatkowej ostrożności. W związku z tym, rolnictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów gospodarki. Odzwierciedlają to statystyki chorób zawodowych rolników i wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych. Wypadki przy pracy nie są przypadkowe, ani nieuniknione – zawsze wynikają z określonych przyczyn. Tak nie musi być. Wspólna praca nad wyeliminowaniem tych przyczyn, pozwoli na zapobieganie wypadkom oraz chorobom zawodowym.
Mniej wypadków i lepsze warunki pracy oraz poprawa zdrowia rolników to cel Strategii "Wizja Zero", która opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mając własne, wypracowane przez długoletnie praktyki, pomysły i koncepcje działań, jest zgodna i komplementarna wobec Strategii Wizji Zero. Jest to więc bardzo atrakcyjny partner w działaniach na rzecz ograniczenia ilości wypadków w gospodarstwach.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od początku swojego istnienia, prowadzi działania prewencyjne na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Ponieważ świat nie stoi w miejscu i nowoczesne rolnictwo stawia wciąż nowe zadania, KRUS nieprzerwanie doskonali środki bezpieczeństwa.
Do promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi Kasa wykorzystuje różne formy działań - szkolenia, pogadanki, konkursy wiedzy o bhp, przeglądy gospodarstw i prac polowych, pokazy, publikacje w środkach masowego przekazu.
Podczas szkoleń rolnicy są informowani o zagrożeniach będących główną przyczyną wypadków oraz zachęcani do stosowania konkretnych rozwiązań – m.in. stosowania właściwego obuwia roboczego, poprawy stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, zakupu bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożone ładunki, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z załadowanych przyczep. Rolnikom prezentowane są wyroby o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy, posiadające Wyróżnienie Targowe "Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” i „Znak Bezpieczeństwa KRUS”.
Poza szkoleniami Kasa popularyzuje wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie wykorzystując środki masowego przekazu, organizując różnego typu konkursy wiedzy o bhp, konkursy na bezpieczne gospodarstwo rolne, wystawy oraz pokazy.
Dzięki udziałowi w różnych aktywnościach prewencyjnych, poszerzyła się wiedza mieszkańców wsi na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Rolnicy coraz częściej mają świadomość, że dobry stan zdrowia, bez wypadków i chorób zawodowych, to podstawa ich sukcesu – zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Efektem upowszechniania zasad ochrony zdrowia i życia oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z działalnością rolniczą jest poprawa bezpieczeństwa pracy rolników.
Formy i kierunki oddziaływania działalności prewencyjnej Kasy oparte są na analizie przyczyn i okoliczności zgłaszanych do KRUS wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Kasa wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, niekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka wypadkowe, a także zachęca rolników do usuwania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy. Udział w działaniach prewencyjnych Kasy jest nieodpłatny i dobrowolny.
Popularyzacja założeń „Wizji Zero” jest więc podkreśleniem wagi działań prewencyjnych
w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych prowadzonych od lat przez Kasę.
Rolnicza prewencja wypracowała cały system działań na rzecz bezpieczeństwa pracy
w rolnictwie, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i zmierzyć się z ambitnymi założeniami Strategii Wizji Zero.

Iwona Porowska – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń

 

Dobra wiadomość dla seniorów-od września 2023 r.  KRUS wypłaca czternaste emerytury.   
We wrześniu emeryci i renciści KRUS mogli spodziewać się na swoich kontach wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymali również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę.
Były one wypłacone we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. 10, 15, 20 i 25  września br. Kasa  wypłaca  „czternaste emerytury”  razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym.  W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostało wypłacone odrębnie również we wrześniu br.
„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaca z urzędu- bez konieczności składania żadnych wniosków. Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
Komu dedykowano  kolejne w 2023 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?
Przysługuje ono osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:
•    emerytury rolniczej,
•    renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
•    renty rodzinnej,
•    rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 5.500,00 zł
W jakiej wysokości zostały wypłacone  w 2023 r. „czternaste emerytury” ?  
Te dodatkowe  świadczenia  przysługują w wysokości:
•    2.650,00 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych
nie przekracza kwoty 2.900 zł,
•    2.650,00 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł.
Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.
Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 5.500,00 zł nie otrzyma „czternastej emerytury”.
Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.
Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.


Jaka jest wysokość kolejnego w 2023 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla osób uprawnionych do renty rodzinnej?
W przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo w stosunku  do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2023 r.
Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, „czternasta emerytura” z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej,
z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.  
Takiej osobie przysługuje wówczas  odrębne kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu  prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Skąd otrzyma kolejne w 2023 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne osoba uprawniona do świadczeń z ZUS i z KRUS?
Osobie uprawnionej do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna „czternasta emerytura”, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.
Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, „czternastą emeryturę” wypłaci KRUS.
Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a odrębnie ZUS emeryturę pracowniczą, „czternastą emeryturę” wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy  ustaleniu wysokości tego świadczenia będzie przyjęta suma emerytury z ZUS i KRUS.
Przykład:
Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolnej (GNE 50%) w kwocie 794,22 zł i renty (PP) w kwocie 3.062,61 zł wypłacanej do 10 dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem ze świadczeniem wypłacanym w zbiegu) zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 1.693,17 zł (794,22 zł + 3.062,61 zł = 3.856,83 zł  - 2.900,00 zł = 956,83; 2.650,00 – 956,83 zł = 1.693,17 zł).
Przykład:
Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1.588,44 zł i emerytury pracowniczej
w kwocie 962,61 zł. Wraz z emeryturą z ZUS zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 2.650,00 zł (1.588,44 zł  + 962,61 zł = 2.551,05 zł < 2.900,00 zł).
Uwaga !
Wysokości kwot świadczeń emerytalno-rentowych i „czternastej emerytury” w  przykładach podane są w kwotach brutto
Szacuje się, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.
Pierwszy raz czternaste emerytury zostały wypłacone w 2021 r. Prezydent Andrzej Duda
19 lipca 2023 r. podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym  dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1407).

Iwona Porowska – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń

 

 

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png