Plan Ogólny Gminy Łubniany - złóż wniosek w niach 29.03.24 r. -28.06.24 r.

Z dniem 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), która wprowadziła do systemu planowania przestrzennego nowe narzędzie planistyczne czyli plan ogólny gminy.

Zgodnie z wprowadzoną do słownika ustawowego nową definicją jest to jeden z aktów planowania przestrzennego – zastąpi on dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych. W przeciwieństwie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego.

Plan ogólny gminy sporządza się dla całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Musi być on obowiązkowo opracowany przez gminy do 31 grudnia 2025 r. Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stracą ważność wraz z przyjęciem planu ogólnego.

Plan ogólny określać będzie w jaki sposób zagospodarowania i kształtowana będzie przestrzeń Gminy Łubniany. Co oznacza, że inwestycje podejmowane w granicach gminy, zarówno na terenach prywatnych, jak i gminnych, będą musiały być z nim zgodne.

Plan ogólny przygotowuje się w celu zadbania o:

  • prawidłowy rozwój gminy,
  • potrzeby mieszkańców i komfort ich życia,
  • ochronę terenów cennych przyrodniczo,
  • warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Plan ogólny ustalać będzie:

  • podstawowe zasady rozwoju gminy – na jakim terenie można budować, a które obszary należy przed zabudową chronić,
  • profil funkcjonalny dla poszczególnych terenów – jakie funkcje i na jakim terenie mogą powstać, gdzie można budować budynki mieszkalne a gdzie przemysłowe
  • wskaźniki zagospodarowania terenu – na przykład jak wysokie mogą być budynki, jaką powierzchnię działki mogą zająć oraz jaką część terenu musi stanowić zieleń.

Ustawa przewiduje dwa etapy angażowania mieszkańców w trakcie tworzenia planu ogólnego:

  • pierwszy etap to zbieranie wniosków. Ma on miejsce tuż po przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Wnioski składa się na dostępnym na stronie gminy Łubniany formularzu, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzicie Urzędu
  • drugi etap to konsultacje społeczne. Będą one miały miejsce po sporządzeniu projektu planu ogólnego. W trakcie tego etapu projekt dokumentu będzie poddawany różnym formom konsultacji, a swoje uwagi każdy będzie mógł składać na piśmie za pomocą dostępnego formularza.

Wnioski oraz uwagi będą analizowane, podjęta zostanie decyzja, które z nich są możliwe do uwzględnienia, w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz mając na uwadze wiele aspektów składających się na szeroko rozumiany zrównoważony rozwój gminy.

Szczegóły procedury planistycznej oraz wniosek dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubniany – zakładka planowanie przestrzenne.

https://bip.lubniany.pl/9417/1221/plan-ogolny.html

Z dniem 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), która wprowadziła do systemu planowania przestrzennego nowe narzędzie planistyczne czyli plan ogólny gminy.

Z dniem 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), która wprowadziła do systemu planowania przestrzennego nowe narzędzie planistyczne czyli plan ogólny gminy.

 

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png